ရွာေဖြေရး ...

Loading...
Burmese Community News and Media Station –
PO Box 825, Yangon General Post Office, Yangon, Myanmar
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA –
send email to editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)

Ku Mojo - Cartoon

မခ်ိေျပာနဲ႔ ... ေမာေတာ့မယ္ ..
ကာတြန္း - ကူမုိးႀကိဳး
မတ္လ ၂၉၊ ၂၀၁၂