ရွာေဖြေရး ...

Loading...
Burmese Community News and Media Station –
PO Box 825, Yangon General Post Office, Yangon, Myanmar
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA –
send email to editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)

Cartoon Saw Ngo – India shake hands with murderer

ကာတြန္း ေစာငို - ေနာင္ခါလာ ေနာင္ေစ်းေပါ့ ...
ဇူလိုင္ ၂၉၊ ၂၀၁၀